REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Wstęp

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://smakipsow.pl prowadzony jest przez Annę Korpas wykonującą działalność

gospodarczą pod firmą Smaki Psów Anna Korpas pod adresem ul. Worcella 7 lok. 37, 42-200 Częstochowa, NIP:

7722115880, REGON: 521336685, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

– telefon: +48 536 112 060 lub +48 794 030 620,

– adres e-mail: smakipsow@gmail.com.

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem

Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania

tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

§1. Definicje

 

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://smakipsow.pl.

2. Sprzedawca – Anna Korpas wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Smaki Psów Anna Korpas pod adresem ul.

Worcella 7 lok. 37, 42-200 Częstochowa, NIP: 7722115880, REGON: 521336685.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo

przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.

7. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu

dokonania zakupu Produktu.

10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§2. Postanowienia ogólne

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych

w Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami

współżycia społecznego.

3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu

realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę

określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.

6. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy

w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym,

wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian

w trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Produktu

Sprzedawca na stronie Produktu wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę produktu, jaka

obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej

wskazanej ceny.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany jest do

korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez

nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez

nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci

komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub

uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:

a) udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,

b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży.

2. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana

jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega

rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza

Sprzedawcy.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług

internetowych.

 

§4. Umowa sprzedaży

 

1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza

zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką

zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do

„koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w

nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za

pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania

zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji

możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez

Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 

4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj

zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile

dotyczy).

 

§5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 

1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 pkt 3 niniejszego Regulaminu).

2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez

Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.

3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego

dnia roboczego.

4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym

informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia

(częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu

zamiennego).

5. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w

jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę

ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.

6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika lub transportem

własnym Sprzedawcy zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy

dostępne są na stronie Sklepu internetowego oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.

7. Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze.

8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia

ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz

zawiadomić Sprzedawcę.

9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta,

Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty

zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).

10. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące

z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na

Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.

11. Sprzedawca umożliwia odbiór zamówienia w punkcie stacjonarnym pod adresem ul. Worcella 7 lok. 37, 42-200

Częstochowa. Odbiór zamówienia w punkcie stacjonarnym możliwy jest w godzinach od 16.00 do 20.00 wyłącznie po

uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania Produktów do wydania oraz po ustaleniu ze Sprzedawcą

terminu odbioru.

 

§6. Metody płatności

1. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty w formie przedpłaty:

a) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska

15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin),

b) przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie pięciu dni od momentu zawarcia umowy. W przypadku braku

płatności w określonym terminie zamówienie może zostać anulowane.

3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji od

operatora systemu płatności online lub po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym przy płatności przelewem

zwykłym.

4. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w

trakcie składania zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą,

Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

§7. Rękojmia za wady Produktu (dla umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.)

1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta,

jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi,

jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania

Produktu Klientowi.

4. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres smakipsow@gmail.com lub pisemnie na

adres Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba

że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo

wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę

albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo

zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób

wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

proponowanym przez Sprzedawcę.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: Smaki Psów Anna Korpas, ul.

Worcella 7 lok. 37, 42-200 Częstochowa.

9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.

Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

§7a. Odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową

(dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.)

 

1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny

względem Klienta będącego konsumentem za zgodność Produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące

konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z

jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a

ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy,

został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w

art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, w jakim niezgodność

Produktu z umową wynika wyłącznie z nieprawidłowej instalacji Produktu lub wykorzystywaniem go w sposób

nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

4. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt

Sprzedawcy.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia

i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez

Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak

zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili

jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką

Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

6. Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres smakipsow@gmail.com lub

pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do

Regulaminu.

 

7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać

wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli

doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby

nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów

dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;

b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;

c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do

zgodności z umową;

d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez

uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z

umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.

10. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

11. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca

konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego

odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,

chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: Smaki Psów Anna Korpas, ul.

Worcella 7 lok. 37, 42-200 Częstochowa.

13. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.

Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

14. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

 

§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w

posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele

rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie

ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres smakipsow@gmail.com.

5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego

upływem.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o

odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że

Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych

płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę,

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie,

jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca

zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Smaki Psów Anna Korpas, ul. Worcella 7 lok. 37, 42-200 Częstochowa.

13. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek

wysłanych za pobraniem.

14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30

maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz

dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych

 

1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Klientowi

przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem

natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej

smakipsow@gmail.com.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze

ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta

postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu

internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres smakipsow@gmail.com.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres

zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem

okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 

§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 22 1 Kodeksu

cywilnego.

2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej

osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został

wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta.

Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca

zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez

Klienta sposobu płatności.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem

wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej

wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz

niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych

przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi

odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

 

§11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez

podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub

uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób

niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie

zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu

internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.

Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać

praw Klienta.

 

§12. Własność intelektualna

 

1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie

pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną

własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością

cywilną oraz karną.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku,

gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz

danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w

szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego

części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

§13. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi

na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania

poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże

drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała

umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy

prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a

przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem

sklepu internetowego.

 

3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów

sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki

działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach (https://katowice.wiih.gov.pl) o podjęcie działań mających

na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym

rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

4. Niezależnie od pkt 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie

niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem

www.uokik.gov.pl.

5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą

za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:

a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient

jest konsumentem,

b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.